Σκοπός

Οι σκοποί του ΣΑΓΕΣ, όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου, είναι:
› Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Συλλόγου με κάθε πρόσφορο τρόπο που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική και ηθική αλληλεγγύη.
› Η κοινωνική και επαγγελματική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των μελών.
› Η συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη των μελών, ιδίως με τη διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών, μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων και διαλέξεων, καθώς και η ευαισθητοποίηση των μελών σε περιβαλλοντικά θέματα.
› Η συνεργασία του Συλλόγου με τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης.
› Η σύσφιξη των μορφωτικών και πνευματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.
› Η ηθική και υλική ενίσχυση των μαθητών και μαθητριών της ΓΣΘ που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη ή και αποφοίτων εξαιρετικών επιδόσεων.
› Η σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων με Συλλόγους Αποφοίτων άλλων σχολών, καθώς και άλλους σπουδαστικούς, μορφωτικούς, πνευματικούς κ.λ.π. συλλόγους και ιδρύματα.
› Η έκδοση περιοδικών και βιβλίων για την προώθηση των ανωτέρω σκοπών.